Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
AKTUÁLNĚ: Výdej žádostí z portálu elektronické podpory zápisů do MŠ zahájen 15. dubna 2024 (pondělí). Elektronické vydávání žádosti- na internetové adrese – zapisyms.liberec.cz/

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Opravy, změny v žádosti a pořadí vybraných škol je možné provádět pouze do 8. 5. 2024. Tato skutečnost Vás nijak neomezuje nakonec volit pro předškolní vzdělávání mateřskou školu, kterou jste měli původně v preferencích až na třetím místě.


 

   I. fáze - vydávání žádostí od 15. dubna – do 8. května 2024

II. fáze - sběr žádostí - dne 9. května 2024 – osobní předání vytištěné žádosti

III. fáze - vyhodnocování žádostí - od 17.května 2024


 

Od 17. 5. 2024 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31. 8. 2019.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2024, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Zápis proběhne v tomto termínu nerozdílně pro děti s trvalým pobytem na území města i ukrajinské uprchlíky po 24. únoru 2022

 

Sběr vyplněných žádostí do 

MATEŘSKÉ ŠKOLY„BERUŠKA“, Na Pískovně 761/3, p.o.

 probíhá v uvedeném termínu

ve čtvrtek 9. května 2024 od 8:00 hod - do 16:30 hod. (pauza na oběd od 11:30 - do 12:00)

v MŠ "Beruška", Na Pískovně  761/3, Liberec 14 (v kanceláři ředitelky).


žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním ve škole: Zákonní zástupci mají možnost se zaregistrovat přes rezervační systém.  Pokud se nepodaří zaregistrovat termín přes rezervační systém, lze přijít přímo k zápisu v termínu jeho konání tj. 9.5.2024 od 8:00 do 16:30 hod. Potom, ale takový příchozí musí počítat s tím, že může čekat delší dobu na volné pracoviště. Po 16:30 hod. se již nepřijímají žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné při podání předložit:

  • žádost,

  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,

  • rodný list dítěte,

  • občanský průkaz zákonného zástupce


 

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 2 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.


 


 

Po 16:30 hod dne 9. 5. 2024 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.