Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2018)

 Věk Body
Předškoláci
(děti, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2018, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)  
sedmiletí  480
šestiletí 460
pětiletí 440

čtyřletí

420

tříletí

400

Mladší tří let
   

dvouletí 20
jednoletí *) 0
Den narození dítěte, za každý den v roce   0,02

 *) Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2018 věku minimálně dvou let nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ*)                                                                                                             200
Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ 100
Trvalý pobyt mimo město Liberec 0
 

 *)Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
    Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte

Sourozenec navštěvuje školu, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2018) 10


Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec zohledňují především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím - sourozenec v zapisované škole (ve školním roce 2018/2019), nebo případ hodný zvláštního zřetele.

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2018 (např. děti narozené do 31. 8. 2014 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31. 8. 2015 jako tříleté ...). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku tří let v letošním roce dne 20. 4. = od tohoto data do 31. 8. 2018 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,02 = 2,68 bodů.).

Příklad:
Dítě narozené 20. 4. 2014 - v rozhodné době bude dítěti 4 roky a 134 dní
Celkem toto dítě získá za věk: 420 + 2,68 = 422,68 bodů

 

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude školu, na kterou je podána přihláška o přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2018/2019. 


Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.