Pokyny k prázdninovému provozu

01.07.2020 08:36

POKYNY K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY „BERUŠKA“ V ROCE 2020

od 1. července 2020

 

 • Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné strávit čas spíše venku.

 • U vnitřních aktivit je časté větrání zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

   

 • Vyhýbat se místům a akcím, kde se pohybuje větší množství osob.

   

 • Neprodleně po příchodu si každý důkladně (20 až 30 sekund) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem (doporučujeme vyvěsit návod pro řádné mytí rukou).

   

 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky nebo jiným vybavením pro bezpečné osušení rukou.

 • Dodržovat zvýšený standard úklidu - úklid a dezinfekce toalet probíhá vícekrát denně.

 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy pohybují.

 • Klást důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).

 • Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. Úklidový personál je poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

   

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do předem připravené samostatné místnosti (je-li to v prostorových možnostech školy) nebo jej jinak izolovat a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje místně příslušná krajská hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku.

 • Pokud se u zaměstnance zařízení objeví příznaky, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a odstupu. O podezření se informuje místně příslušná krajská hygienická stanice. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivity na pobyt venku.

 • Dále se vždy postupuje podle pokynů hygienické stanice.

 • Stravování se může poskytovat podle běžných pravidel s vyšším standardem hygieny a úklidu. Musí být dodržována případná aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

 

V Liberci, dne 1.7.2020 

Bc. Ladislava Sehnoutková

ředitelka MŠ Beruška 

—————

Zpět